Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ghervas Iurie
Căutare avansată

Podrez Serghei

Procuratura Teritorială Anenii Noi

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 907-p din 29 septembrie 2008, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Anenii Noi.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 907-p din 29 septembrie 2008, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Anenii Noi.

DISTINCȚII
Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Podrez Serghei procuror în Procuratura raionului Anenii Noi, cu Oferirea unui cadou simbolic.

DISTINCȚII

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Podrez Serghei procuror în Procuratura raionului Anenii Noi, cu Oferirea unui cadou simbolic.

Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016

Știri
 • Sentință în dosarul bunicii de 63 de ani care și-a înjunghiat nepoții cu un cuțit de bucătărie

  Buni­ca care în Vine­rea nea­gră și-a înjun­ghiat cei doi nepoți, de numai trei și, res­pec­tiv, un an și jumă­ta­te, a fost con­dam­na­tă acum câte­va zile la 18 ani de închi­soa­re, cu exe­cu­ta­rea pedep­sei într-un peni­ten­ci­ar de tip închis pen­tru femei. Șen­tin­ța pro­nun­ța­tă de Jude­că­to­ria sect. Bota­ni­ca poa­te fi însă con­tes­ta­tă la Cur­tea de Apel.

  Pro­cu­ro­rul pe caz, Ser­giu Podrez a pre­ci­zat pen­tru ZdG că la 24 apri­lie 2016, feme­ia în vâr­stă de 63 de ani, aflându-se sin­gu­ră în casă, și-a înjun­ghiat cu un cuțit de bucă­tă­rie cei doi nepoți. Aceas­ta le-ar fi apli­cat mai mul­te tăie­tu­ri în zona gâtu­lui.

  Buni­ca care în Vine­rea nea­gră și-a înjun­ghiat cei doi nepoți, de numai trei și, res­pec­tiv, un an și jumă­ta­te, a fost con­dam­na­tă acum câte­va zile la 18 ani de închi­soa­re, cu exe­cu­ta­rea pedep­sei într-un peni­ten­ci­ar de tip închis pen­tru femei. Șen­tin­ța pro­nun­ța­tă de Jude­că­to­ria sect. Bota­ni­ca poa­te fi însă con­tes­ta­tă la Cur­tea de Apel.

  Pro­cu­ro­rul pe caz, Ser­giu Podrez a pre­ci­zat pen­tru ZdG că la 24 apri­lie 2016, feme­ia în vâr­stă de 63 de ani, aflându-se sin­gu­ră în casă, și-a înjun­ghiat cu un cuțit de bucă­tă­rie cei doi nepoți. Aceas­ta le-ar fi apli­cat mai mul­te tăie­tu­ri în zona gâtu­lui.

  Dosa­rul des­chis pen­tru omor inten­țio­nat cu pre­me­di­ta­re, cu bună ști­in­ță asu­pra a doi mino­ri și cu deo­se­bi­tă cru­zi­me a ajuns pe masa magis­tra­ți­lor la 19 august, iar exper­ti­za psi­hia­tri­că, dis­pu­să de pro­cu­ro­ri, a sta­bi­lit că „buni­ca este sănă­toa­să și res­pon­sa­bi­lă din toa­te punc­te­le de vede­re”, dar și că aceas­ta „simu­la” afec­țiu­nea men­ta­lă pen­tru a scă­pa de pedeap­să.

  Cazul a fost docu­men­tat și sub aspec­tul rolu­lui și res­pon­sa­bi­li­tă­ții admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, a orga­ne­lor com­pe­ten­te în pre­ve­ni­rea tra­ge­di­ei, potri­vit pro­cu­ro­ru­lui Ser­giu Podrez, dar nicio per­soa­nă nu a fost găsi­tă res­pon­sa­bi­lă.

  Omorul din Vinerea Neagră. De ce bunica și-a ucis nepoții?

  Buni­ca și-a fi omorât nepo­ții cu două zile îna­in­te de Paști, în Vine­rea nea­gră, în timp ce mama micu­ți­lor era la mun­că în Chi­și­nău, iar ulte­ri­or a încer­cat să se sinu­ci­dă. Veci­nii au găsit cor­pu­ri­le pli­ne de sân­ge ale copi­i­lor și au aler­tat poli­ția. ZdG a scris ante­ri­or că asis­ten­ta soci­a­lă din sat nu a vizi­tat nici­o­da­tă mama răma­să sin­gu­ră și spu­ne că nu are de unde ști dacă aceas­ta a bene­fi­ci­at de con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că. Șefa Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Fami­li­ei, Zia­ni­da Bune­scu, men­țio­na că legea nu obli­gă asis­ten­tul soci­al să mear­gă la mama care a tre­cut prin ase­me­nea tra­ge­die: „Doar dacă soli­ci­tă ne putem impli­ca. Alt­fel nu avem voie. Ome­neș­te ar fi să te duci aco­lo”.

  Ante­ri­or, Maia Bănă­res­cu, Avo­ca­ta Copi­lu­lui, afir­ma că s-a auto­se­si­zat din ofi­ciu și a expe­di­a­t demer­su­ri la auto­ri­tă­ți­le loca­le pen­tru a sta­bi­li cau­za tra­ge­di­ei, moti­ve­le din care nu a fost moni­to­ri­za­tă situ­a­ția și per­soa­ne­le care se fac res­pon­sa­bi­le. O con­clu­zie sau un raport asu­pra cazu­lui  nu a fost făcut însă public.
  sursa: zdg.md

 • 14 funcționari riscă sancțiuni pentru că nu și-au declarat veniturile. IATĂ lista acestora

  Ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, procurori, șefi de instituții și de direcții și primari, în total 14 la număr, riscă să fie sancționați de Comisia Națională de Integritate pentru că nu și-au declarat veniturile.

  Comisia Națională de Integritate urmează să examineze astăzi rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor, într-o ședință de lucru.

  IATĂ agenda de lucru a şedinţei Comisiei Naţionale de Integritate

  Ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, procurori, șefi de instituții și de direcții și primari, în total 14 la număr, riscă să fie sancționați de Comisia Națională de Integritate pentru că nu și-au declarat veniturile.

  Comisia Națională de Integritate urmează să examineze astăzi rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor, într-o ședință de lucru.

  IATĂ agenda de lucru a şedinţei Comisiei Naţionale de Integritate

  1. Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de cătreBahcivanji Gheorgheprimarul comunei Pervomaisc, raionul Căușeni.

  II. Rezultate controale

  2. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către Mihai Cojocaru, şef de secţie a Centrului Național Anticorupție.

  3. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către Dumitru Stoica, şef de secţie a Centrului Național Anticorupție.

  4. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către Alexandru Raţă, procuror al raionului Străşeni.

  5. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către Gheorghe Caracuian primar al orașului Ialoveni.

  6. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către Radu Roman, şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Făleşti.

  7. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către Tatiana Zagorschi, șef al Direcției economie a Consiliului raional Cahul.

  8. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către Victor Bogatico, primar al orașului Rîșcani.

  9. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese de către Valentina Garașciuc, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru, raionul Rîșcani.

  10. Examinarea rezultatelor controlului din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe perioada anului 2012, de către Ștefan Urîtu,vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale.

  11. Examinarea rezultatelor controlului din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților și restricțiilor funcției deținute de către Ștefan Urîtu,vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale.

  12. Examinarea rezultatelor controlului din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe perioada anului 2012, de către Serghei Podrez, procuror în cadrul Procuraturii raionului Anenii Noi.

  13. Examinarea rezultatelor controlului din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe perioada anului 2012, de către Corneliu Pleșca, procuror în Procuratura municipiului Chișinău.
  sursa: realitatatea.md

LASĂ UN COMENTARIU