Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Daranuța Iana
Căutare avansată

Țîcu Adriana

Procuratura Teritorială Criuleni

Date biografice


Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 668-p din 22 iulie 2011, numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Criuleni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 668-p din 22 iulie 2011, numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Criuleni.

DISTINCȚII
Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Ţîcu Adriana - procuror în Procuratura raionului Criuleni, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria III.

DISTINCȚII
Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Ţîcu Adriana - procuror în Procuratura raionului Criuleni, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Prin Hotărârea nr. 1-1/2020 din 23 Ianuarie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a respins, ca neîntemeiată, contestaţia inspectorului din cadrul Inspecţiei procurorilor, Mihail Căpătici împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3- 49/19 din 20.12.2019 prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului în Procuratura raionului Criuleni, Adriana Țîcu.
 

Prin Hotărârea nr. 1-1/2020 din 23 Ianuarie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a respins, ca neîntemeiată, contestaţia inspectorului din cadrul Inspecţiei procurorilor, Mihail Căpătici împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3- 49/19 din 20.12.2019 prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului în Procuratura raionului Criuleni, Adriana Țîcu.
 

Hotărârea nr. 1-1/2020 din 23 Ianuarie 2020

Știri
 • Autoritățile bat pasul pe loc în investigarea decesului de pe stadionul din Porumbeni

  După doi ani de la inci­den­tul de pe sta­dio­nul de fotbal din Porum­beni, în care a dece­dat un copil, auto­ri­tă­țile nu au niciun răs­puns cu pri­vire la vino­va­ții de acest caz. Potri­vit Lud­mi­lei Catruc, mama copi­lu­lui, de 11 luni, dosa­rul s-a rătă­cit la poli­ția și pro­cu­ra­tura din Cri­u­leni.

  Lud­mila Catruc, mama copi­lu­lui de nouă ani dece­dat pe sta­dio­nul din Porum­beni, r. Cri­u­leni, spune că a făcut nenu­mă­rate dru­muri la Cri­u­leni, dar de fie­care dată i s-a spus că la dosar se lucrează. Abia la sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie i s-a spus că mate­ri­a­lul urmează să fie expe­diat în Pro­cu­ra­tură.

  După doi ani de la inci­den­tul de pe sta­dio­nul de fotbal din Porum­beni, în care a dece­dat un copil, auto­ri­tă­țile nu au niciun răs­puns cu pri­vire la vino­va­ții de acest caz. Potri­vit Lud­mi­lei Catruc, mama copi­lu­lui, de 11 luni, dosa­rul s-a rătă­cit la poli­ția și pro­cu­ra­tura din Cri­u­leni.

  Lud­mila Catruc, mama copi­lu­lui de nouă ani dece­dat pe sta­dio­nul din Porum­beni, r. Cri­u­leni, spune că a făcut nenu­mă­rate dru­muri la Cri­u­leni, dar de fie­care dată i s-a spus că la dosar se lucrează. Abia la sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie i s-a spus că mate­ri­a­lul urmează să fie expe­diat în Pro­cu­ra­tură.

  Pro­cu­rora Adri­ana Țîcu a refu­zat să ne spună dacă a emis sau nu ordo­nanță de înce­pere a urmă­ri­rii penale, invo­când fap­tul că doar păr­țile au drep­tul să afle deta­lii des­pre caz. În mar­tie 2015, aceasta a emis o ordo­nanță de refuz în por­ni­rea urmă­ri­rii penale pe motiv că „fapta nu întru­nește ele­men­tele infrac­țiu­nii”. Ulte­rior, peste o lună, Ale­xan­dru Machi­don, pro­cu­ro­rul ierar­hic supe­rior, a res­pins și el plân­ge­rea peti­țio­na­ri­lor cu ace­eași argu­men­tare.

  Deo­a­rece nu au fost de acord cu aceste ordo­nanțe, Lud­mila Catruc, asis­tată de avo­ca­tul său, le-au ata­cat în jude­cată. Prin înche­ie­rea jude­că­to­ru­lui de instruc­ție de la Cri­u­leni din mai 2015, Pro­cu­ra­tura raio­nală a fost obli­gată să reia urmă­ri­rea penală pe această cauză și să înlă­tu­rie încăl­că­rile drep­tu­ri­lor păr­ții vătă­mate.

  Con­tac­tat tele­fo­nic, Vasile Gâr­bea, pri­ma­rul din loca­li­tate, a comu­ni­cat pen­tru Zia­rul de Gardă, în pre­zent, sta­dio­nul din Porum­beni se află în repa­ra­ție și că în două săp­tămâni va fi dat în exploa­tare. Banii au fost alo­cați de admi­nis­tra­ția locală și va fi schim­bată plasa, care acum este dete­ri­o­rată. „La porți sunt sudate lan­țuri. Este pus nu doar un lanț, ci chiar trei au fost sudate. Cunosc pro­blema și îmi dau seama ce răs­pun­dere am în caz de se întâm­plă ceva. După inci­den­tul din iulie 2014, alte cazuri nu au fost înre­gis­trate”, a decla­rat pri­ma­rul Vasile Gâr­bea.

  Amin­tim că tra­ge­dia a avut loc la finele lunii iulie 2014, când un copil de numai nouă ani a fost stri­vit de poarta de fotbal de pe sta­dio­nul din Porum­beni. De la joacă, băi­a­tul a ajuns direct la spi­tal, iar după două săp­tămâni în care a fost în comă, acesta a dece­dat.

  Sursa Video: www.ZdG.md & Curaj.TV

LASĂ UN COMENTARIU