Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Burlacu Dorin
Căutare avansată

Balan Galina

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Buiucani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1042-l din 31 noiembrie 1991, numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii Botanica.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Buiucani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1042-l din 31 noiembrie 1991, numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii Botanica.

Prin Hotărârea nr. 653 din 13 martie 2015, Colegiul de calificare a aplica în privinţa doamnei Galina Balan, procuror în procuratura sectorului Botanica municipiul Chişinău, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului de calificare nr. 653 din 13 martie 2015. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Balan Galina, procuror în procuratura sect.Botanica, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria I.

Prin Hotărârea nr. 653 din 13 martie 2015, Colegiul de calificare a aplica în privinţa doamnei Galina Balan, procuror în procuratura sectorului Botanica municipiul Chişinău, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului de calificare nr. 653 din 13 martie 2015. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Balan Galina, procuror în procuratura sect.Botanica, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria I.

 

Hotărârea nr. 653 din 13 martie 2015

Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015

Știri
 • Justiţia “la braţ” cu mafia apartamentelor

  Mafia apar­ta­men­te­lor este o gru­pare de per­soane care raco­lează oameni în vâr­stă, de obi­cei sin­guri, dar cu apar­ta­mente. Într-un final, gru­pa­rea, prin diverse şire­tli­curi, iar dese­ori aju­tată şi de oame­nii legii, pune mâna pe acele apar­ta­mente. Pro­pri­e­ta­rii de drept ajung ori la comi­tir, ori la bala­muc.

  Isto­ria Eca­te­ri­nei Iva­nova a înce­put încă în 1997, când soţul ei a dece­dat în cir­cum­stanţe dubi­oase, fiind into­xi­cat cu oxid de car­bon în pro­pria casă. În acea noapte, ambii soţi au fost trans­por­taţi la spi­tal, dar a fost sal­vată doar Eca­te­rina. Acea seară însă i-a schim­bat viaţa, pen­tru că into­xi­ca­ţia a avut con­se­cinţe grave asu­pra sănă­tă­ţii femeii, care, în ace­laşi an, a fost recu­nos­cută de către medici inva­lidă de gra­dul II, fiind dia­gnos­ti­cată cu „boală obi­ş­nu­ită”.

  Mafia apar­ta­men­te­lor este o gru­pare de per­soane care raco­lează oameni în vâr­stă, de obi­cei sin­guri, dar cu apar­ta­mente. Într-un final, gru­pa­rea, prin diverse şire­tli­curi, iar dese­ori aju­tată şi de oame­nii legii, pune mâna pe acele apar­ta­mente. Pro­pri­e­ta­rii de drept ajung ori la comi­tir, ori la bala­muc.

  Isto­ria Eca­te­ri­nei Iva­nova a înce­put încă în 1997, când soţul ei a dece­dat în cir­cum­stanţe dubi­oase, fiind into­xi­cat cu oxid de car­bon în pro­pria casă. În acea noapte, ambii soţi au fost trans­por­taţi la spi­tal, dar a fost sal­vată doar Eca­te­rina. Acea seară însă i-a schim­bat viaţa, pen­tru că into­xi­ca­ţia a avut con­se­cinţe grave asu­pra sănă­tă­ţii femeii, care, în ace­laşi an, a fost recu­nos­cută de către medici inva­lidă de gra­dul II, fiind dia­gnos­ti­cată cu „boală obi­ş­nu­ită”.

  13 ani de luptă

  Întoarsă acasă de prin spi­tale, a înce­put cal­va­rul. Veci­nii de sus făceau gălă­gie, iar Eca­te­rina era inaptă să schimbe situ­a­ţia, chiar dacă apela la poli­ţie. Ea susţine că, în ace­eaşi peri­oadă, a înce­put să pri­mească mai multe ape­luri tele­fo­nice, prin care i se cerea să-şi vândă apar­ta­men­tul cu două camere la un preţ deri­zo­riu. Unele tele­foane erau însoţite de ame­ninţări.

  Tim­pul s-a scurs, iar neli­ni­ş­tea femeii a deve­nit şi mai mare. De câteva ori, atunci când reve­nea din oraş, găsea blo­cată uşa de la intra­rea în apar­ta­ment. De ase­me­nea, tot din spu­sele sale, aflăm că, din cauza veci­ni­lor de sus, a fost inun­dată în repe­tate rân­duri. Bătrâna intuia chiar că aceş­tia se ocu­pau cu pre­pa­ra­rea bău­tu­ri­lor spir­toase, din care cauză noap­tea se auzeau sunete deran­jante. Nu a rezis­tat şi, în 2008, s-a plâns Pro­cu­ra­tu­rii Bota­nica, cerând veri­fi­ca­rea sub­so­lu­lui blo­cu­lui loca­tiv, deo­a­rece, potri­vit femeii, anume acolo s-ar afla una din­tre secţi­ile de pre­pa­rare a bău­tu­ri­lor spir­toase. “Făceau totul pen­tru a mă da afară din casă”, ne-a spus Eca­te­rina.

  Cere­rea a fost exa­mi­nată de pro­cu­ro­rul Galina Balan, care, după ce a admis că uşa bătrâ­nei într-adevăr nu se des­chide, împre­ună cu inspec­to­rul de sec­tor au con­chis că în apar­ta­ment nu ar fi urme de umeze­ală sau de inun­da­ţii recente. Apar­ta­men­tul 14, al veci­ni­lor de sus, nu a fost însă veri­fi­cat, pe motiv că pro­pri­e­ta­rii se află la muncă peste hotare, iar cei care stă­teau la gazdă “au negat careva ocu­pa­ţii sau înde­le­t­ni­ciri care ar pro­voca gălă­gie”. În legă­tură cu sub­so­lul, pro­cu­ro­rul a sta­bi­lit doar că acesta apa­rţine mai mul­tor per­soane, fără a-l veri­fica. “De ce nu au făcut asta? Poate ştiau deja ce este în acel sub­sol?” se întreabă Eca­te­rina.

  Procurori cu “intuiţie” de psihiatri

  Tot atunci, Galina Balan a menţio­nat în acte că Eca­te­rina Iva­nova nu face faţă „situ­a­ţiei per­so­nale, sta­rea de fapt a apar­ta­men­tu­lui fiind anti­sa­ni­tară, came­rele fiind bari­ca­date cu diverse lucruri inu­tile”. Din aceste motive, Balan, fără a con­sulta per­soane com­pe­tente, a ajuns la con­clu­zia că bătrâna “are nevoie de pro­te­cţie spe­cia­li­zată din par­tea sta­tu­lui”.

  Cazul a evo­luat. În 2009, Vale­ria Vaniu­şin, vecina de jos a Eca­te­ri­nei, din apar­ta­men­tul 6, a ape­lat şi ea la Pro­cu­ra­tură, pe motiv că a fost inun­dată de sus. Pro­cu­ro­rul Lud­mila Pos­tică, cea care a exa­mi­nat peti­ţia, după efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui la domi­ci­liul părţi­lor, a pre­ci­zat că, “reieşind din com­por­ta­men­tul cet. Eca­te­rina Iva­nova, au apă­rut sus­pi­ciuni rezo­na­bile că per­soana în cauză suferă de o mala­die psi­hică şi nu conş­ti­en­ti­zează carac­te­rul acţiu­ni­lor sale, şi/sau nu le poate dirija. În acest con­text, la 30 apri­lie 2009, Pro­cu­ra­tura Bota­nica a îna­in­tat Jude­că­to­riei Bota­nica o cerere pri­vind decla­ra­rea cet. Iva­nova Eca­te­rina Nico­lae, a.n. 29.04.1951, inca­pa­bilă”.
  Jude­că­to­ria a res­pins cere­rea pro­cu­ra­tu­rii, pen­tru că recla­man­tul, împre­ună cu cere­rea de jude­cată, nu a pre­zen­tat avi­zul comi­siei medi­ci­lor psi­hia­tri şi alte docu­mente care ar jus­ti­fica cere­rea. Ulte­rior, pro­cu­ra­tura a făcut recurs, însă instanţa de jude­cată a menţi­nut deci­zia. Des­pre aceste lucruri, Iva­nova nu a avut cunoş­tinţă. Recent, Pro­cu­ra­tura Bota­nica a mai emis o cerere, care se află pe rol.

  Acum, femeia, dar şi juri­ş­tii abor­daţi se întreabă de ce pro­cu­ra­tura a făcut un ase­me­nea pas, dacă ţinem cont de fap­tul că Eca­te­rina Iva­nova are o soră, dar şi alte rude, care, ca în atâ­tea cazuri simi­lare, ar putea deveni pro­pri­e­tari ai apar­ta­men­tu­lui, asumându-şi şi îngri­ji­rile, în caz de nece­si­tate. “De ce ar avea ea nevoie de pro­te­cţia sta­tu­lui? Oare pen­tru a-i fura apar­ta­men­tul?”, se întreabă sora Eca­te­ri­nei.

  Procurorii n-au timp şi nici memorie

  Am contactat-o pe Galina Balan, însă pro­cu­ro­rul, după ce ne-a con­fir­mat că este la curent cu acest caz, ne-a spus de mai multe ori că este ocu­pată, refu­zând să răs­pundă la între­bă­rile ZdG.

  Lud­mila Pos­tică, alt pro­cu­ror impli­cat, nu şi-a amin­tit cazul. Deşi în acte figura sem­nă­tura sa, Pos­tică ne-a spus că “poate cole­gele au scris la cal­cu­la­to­rul meu”. La cere­rea pro­cu­ro­ru­lui, am reve­nit ulte­rior, însă din nou Lud­mila Pos­tică nu a reu­şit să-şi amin­tească. I-am citit cere­rea, în care ea, Lud­mila Pos­tică, scrie că Eca­te­rina Iva­nova nu conş­ti­en­ti­zează acţiu­nile sale şi, pro­ba­bil, suferă de o boală psi­hică. Cu o voce schim­bată şi parcă sur­prinsă de situ­a­ţie, aceasta a con­ti­nuat să susţină că nu-şi amin­teşte cazul.

  În ambele situ­a­ţii, cel care a sem­nat cere­rile a fost pro­cu­ro­rul sec­to­ru­lui Bota­nica, Simion Hadârcă. Con­tac­tat de ZdG, Hadârcă ne-a spus să dis­cu­tăm cu pro­cu­ro­rul care se ocupă de caz, “pen­tru că acesta a făcut inves­ti­ga­ţi­ile”. Tot­o­dată, Hadârcă a evi­tat să răs­pundă dacă cunoş­tea sau nu că Eca­te­rina Iva­nova are rude.

  La înce­pu­tul aces­tui an, Eca­te­rina Iva­nova a scris o plân­gere la Pro­cu­ra­tura Gene­rală (PG), acu­zând acţiu­nile pro­cu­ro­ri­lor Galina Balan şi Simion Hadârcă. Ale­xan­dru Stân­gaci, pro­cu­ro­rul Secţiei secu­ri­tate internă din cadrul PG, a exa­mi­nat peti­ţia, însă nu a făcut alt­ceva decât să întă­rească spu­sele pro­cu­ro­ri­lor încri­mi­naţi. Ba mai mult, Stân­gaci a menţio­nat că, în urma deci­ziei Con­si­li­u­lui de Exper­tiză Medi­cală a Vita­li­tă­ţii (CREMV), Iva­nova “pre­zintă defi­cienţă a sis­te­mu­lui ner­vos pro­nu­nţat, cu carac­ter pro­gre­siv, cu inca­pa­ci­tate ire­ver­si­bilă”. “M-am con­sul­tat cu un medic, şi mi-a spus că ase­me­nea per­soane tre­bu­iesc supuse unui con­trol psi­hia­tric”, ne-a decla­rat Ale­xan­dru Stân­gaci când a fost între­bat de unde a luat dia­gnos­ti­cul.

  Au vrut să-i fure apartamentul?

  Ţănând cont de toate astea, pro­cu­ro­rul a hotă­rât că nu există temei pen­tru a-i trage la răs­pun­dere pe cei doi colegi de brea­slă ai săi. Stân­gaci a recu­nos­cut însă că nu s-a depla­sat la faţa locu­lui pen­tru a exa­mina pro­blema şi că nu a ştiut că Eca­te­rina Iva­nova are rude, “pen­tru că din docu­mente reiese că ea nu are rude”.

  Pen­tru a înţe­lege ce înseamnă dia­gnos­ti­cul “des­co­pe­rit” de pro­cu­rori, ne-am adre­sat unui medic de la Spi­ta­lul Cli­nic de Psi­hia­trie. Medi­cul, Nico­lae, e de părere că un ast­fel de dia­gnos­tic „nu există” şi că deci­zia CREMV, dacă ea este, nu conţine decât un şir de cuvinte, fără a enu­nţa o mala­die din dome­niul psi­hia­triei. În con­clu­zie, medi­cul a pre­ci­zat că “aşa-zisul dia­gnos­tic” este unul nor­mal şi că ase­me­nea per­soane sunt conş­ti­ente şi în depli­nă­ta­tea capa­ci­tă­ţi­lor min­tale.

  Cazul rela­tat de către noi i s-a părut “un deja vu” medi­cu­lui de la Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Psi­hia­trie. Acesta ne-a spus că există mai multe cazuri “când cineva, vreun deş­tept, pune ochiul pe apar­ta­men­tul veci­nu­lui şi, prin diverse metode, încearcă să-l declare pe acesta inapt. Cazu­rile se rezolvă în jude­cată sau dacă se găseşte o rudă apro­pi­ată”, a con­chis medi­cul.

  Mafia apartamentelor este în zonă

  În toată această peri­oadă, în cutia poş­tală, Eca­te­rina Iva­nova a găsit chiar unele „oferte” de cum­pă­rare a apar­ta­men­tu­lui său cu două odăi, toate cu ace­laşi preţ, de “6 mii dolari”. Ofer­tele erau însoţite de numere de tele­fon. La veri­fi­care, am con­sta­tat că 3 din cele patru numere apa­rţi­neau unor vecini ai bătrâ­nei, pe care aceasta îi sus­pec­tează că vor să-i ia apar­ta­men­tul, pen­tru a-şi putea dezvolta afa­ce­rea cu bău­turi spir­toase. La unele numere de tele­fon nu a răs­puns nimeni, iar per­soa­nele care totuşi au dorit să vor­bească au negat că sunt inte­re­sate de pro­cu­ra­rea apar­ta­men­tu­lui, iar unele ne-au spus chiar că “poate Eca­te­rina sin­gură a scris ase­me­nea anu­nţuri”, “pen­tru că se vor­beşte că e nebună”.

  Se pare că prin­tre cei ale căror tele­foane au apă­rut în infor­ma­ţi­ile din cutia poş­tală, şi care nu au răs­puns la tele­fon, se numără şi poli­ţi­şti. De fapt, din spu­sele loca­ta­ri­lor, în bloc locu­iesc mai mulţi oameni ai legii. De remar­cat că, în car­ti­e­rul în care locu­ieşte Eca­te­rina Iva­nova, în ulti­mii ani, mai mulţi bătrâni au rămas fără apar­ta­mente. Unii din­tre ei au dece­dat în cir­cum­stanţe dubi­oase, iar alţii se află acum “în grija veci­ni­lor”.

  Între timp, am fost sunaţi de către Simion Hadârcă, care ne-a spus că, în cazul în care “Eca­te­rina Iva­nova are o soră, situ­a­ţia se schimbă”.
  sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU