Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Hadji Evgheni
Căutare avansată

Botezatu Valerian

Procuratura Teritorială Cimișlia

Date biografice

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-224/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună exercitarea interimatului funcţiei de adjunct al procurorului r-lui Cimișlia de către procurorul în procuratura r-lui Cimișlia, Valerian Botezatu, pînă la ocuparea funcţiei vacante. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1187-p din 25 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Cimișlia.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-224/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună exercitarea interimatului funcţiei de adjunct al procurorului r-lui Cimișlia de către procurorul în procuratura r-lui Cimișlia, Valerian Botezatu, pînă la ocuparea funcţiei vacante. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1187-p din 25 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Cimișlia.

Potrivit Hotărîrii nr. 232 din 23 martie 2012, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia, Botezatu Valerian cu media aritmetică 7,9. Prin Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 232 din 23 martie 2012.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III în privința procurorului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimișlia.

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimişlia, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Potrivit Hotărîrii nr. 232 din 23 martie 2012, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia, Botezatu Valerian cu media aritmetică 7,9. Prin Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 232 din 23 martie 2012.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III în privința procurorului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimișlia.

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimişlia, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

 

Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019

Hotărîrea nr. 232 din 23 martie 2012

Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012

Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016

Știri
 • Un procuror - în conflict de interese, pentru că a examinat 5 plângeri împotriva angajatorului soției

  Autoritatea Națională de Integritate a constatat că dl Valerian Botezatu, procuror în procuratura raionului Cimișlia, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, examinând plângerile depuse împotriva notarului, la care soția sa este angajată în funcție de contabil.

  În prima jumătate a anului 2018, procurorul Valerian Botezatu a primit 5 plângeri din partea unei persoane fizice, potrivit cărora notarul ar fi întreprins unele abuzuri și/sau acțiuni ilegale în activitatea sa. Ca urmare a examinării sesizărilor, procurorul le-a respins, catalogându-le ca fiind inadmisibile sau nefondate și a formulat răspunsuri corespunzătoare.

  Autoritatea Națională de Integritate a constatat că dl Valerian Botezatu, procuror în procuratura raionului Cimișlia, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, examinând plângerile depuse împotriva notarului, la care soția sa este angajată în funcție de contabil.

  În prima jumătate a anului 2018, procurorul Valerian Botezatu a primit 5 plângeri din partea unei persoane fizice, potrivit cărora notarul ar fi întreprins unele abuzuri și/sau acțiuni ilegale în activitatea sa. Ca urmare a examinării sesizărilor, procurorul le-a respins, catalogându-le ca fiind inadmisibile sau nefondate și a formulat răspunsuri corespunzătoare.

  Potrivit art. 12, alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și art. 6, alin. (3), lit. (h) din Legea nr. 3/2016 cu privire la procuratură, dl Valerian Botezatu era obligat să informeze în termen de 3 zile, procurorul ierarhic superior despre conflictul de interese în care se afla la moment.

  De asemenea, în conformitate cu art. 14, alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, acesta urma să soluționeze conflictul de interese real în care s-a aflat de fiecare dată când a luat anumite decizii în ceea ce privește plângerile împotriva angajatorului soției, parvenite în adresa sa.

  După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în privința dl Valerian Botezatu, care este pasibil de contestare în instanța de contecios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va solicita încetarea raporturilor de serviciu ale procurorului, cu aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani.

  În cadrul controlului, dl Valerian Botezatu a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare.

  Actul de constatare va fi publicat pe pagina oficială web a Autorității după rămânerea definitivă, cu respectarea legislației privind datele cu caracter personal.
  Sursa: ani.md

 • Omorul lui Fuccio Vincento, verdict la Judecătoria Cimişlia

  Pro­cu­ra­tura Gene­rală infor­mează că, la 25 noiem­brie, ora 14.00, Jude­că­to­ria Cimi­ş­lia urmează să pro­nu­nţe ver­dic­tul în cazul a patru tineri învi­nuiţi de tâlhă­rie şi omor intenţio­nat al cetă­ţea­nu­lui SU,A Fuc­cio Vin­cenzo.

  Cei patru sunt învi­nuiţi de pro­cu­rori că, la 24 apri­lie 2010, prin înţe­le­gere pre­a­la­bilă, l-au întâl­nit pe Fuc­cio Vin­cenzo la Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău. Fuc­cio sosise în R. Mol­dova la invi­ta­ţia unei tinere de 21 de ani, care făcuse cunoş­tinţă cu acest cetă­ţean de ori­gine ita­li­ană (64 de ani) prin inter­net.  După câteva luni de con­ver­sa­ţii on-line, aceasta l-a con­vins să vizi­teze Mol­dova.

  Pro­cu­ra­tura Gene­rală infor­mează că, la 25 noiem­brie, ora 14.00, Jude­că­to­ria Cimi­ş­lia urmează să pro­nu­nţe ver­dic­tul în cazul a patru tineri învi­nuiţi de tâlhă­rie şi omor intenţio­nat al cetă­ţea­nu­lui SU,A Fuc­cio Vin­cenzo.

  Cei patru sunt învi­nuiţi de pro­cu­rori că, la 24 apri­lie 2010, prin înţe­le­gere pre­a­la­bilă, l-au întâl­nit pe Fuc­cio Vin­cenzo la Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău. Fuc­cio sosise în R. Mol­dova la invi­ta­ţia unei tinere de 21 de ani, care făcuse cunoş­tinţă cu acest cetă­ţean de ori­gine ita­li­ană (64 de ani) prin inter­net.  După câteva luni de con­ver­sa­ţii on-line, aceasta l-a con­vins să vizi­teze Mol­dova.

  După ce au întâm­pi­nat oas­pe­tele, au urcat într-un auto­mo­bil închi­riat din timp şi s-au depla­sat în dire­cţia raio­nu­lui Cimi­ş­lia, într-o pădure din pre­a­jma satu­lui Codreni, i-au încă­tu­şat vic­ti­mei mâi­nile, l-au depo­se­dat de 2500 euro, 120 USD, 500 lei, două tele­foane mobile, un note­book şi hai­nele per­so­nale.

  Pen­tru tăi­nu­i­rea infra­cţiu­nii comise, învi­nui­ţii au stran­gu­lat vic­tima, iar lucru­rile per­so­nale i le-au arun­cat într-un iaz.

  Peste o lună de la comi­te­rea cri­mei, trei din­tre incul­paţi, prin­tre care şi insti­ga­toa­rea, au fost reţi­nuţi de pro­cu­rori în ora­şul Odesa, Ucraina, iar cel de-al patru­lea com­plice – a încă­put pe mâna oame­ni­lor legii atunci când dosa­rul a fost expe­diat în instanţă.

  Din momen­tul reţi­ne­rii toţi învi­nui­ţii sunt cer­ce­taţi în stare de arest.

  Vale­rian Bote­zatu, pro­cu­ro­rul din Cimi­ş­lia care repre­zintă învi­nu­i­rea pe acest caz a soli­ci­tat instanţei de jude­cată con­dam­na­rea incul­pa­ţi­lor la pedepse cuprinse între 20 şi 25 ani de închi­soare.
  sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU