Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Vîrlan Irina
Căutare avansată
sursa: imagini video Prime.md

Machidon Vadim

Procuratura Teritorială Orhei

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 672-p din 22 iulie 2011, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Orhei.

Prin Hotărârea nr. nr.2-3d-175/11 din 19 iulie 2011, Consului Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea dlui Machidon Vadim în funcția de procuror în Procuratura raionului Orhei.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 672-p din 22 iulie 2011, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Orhei.

Prin Hotărârea nr. nr.2-3d-175/11 din 19 iulie 2011, Consului Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea dlui Machidon Vadim în funcția de procuror în Procuratura raionului Orhei.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-123/18 din 02 august 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului Machidon Vadim, procuror în Procuratura raionului Orhei, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Machidon Vadim, procuror în procuratura r-nului Orhei, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-123/18 din 02 august 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului Machidon Vadim, procuror în Procuratura raionului Orhei, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Machidon Vadim, procuror în procuratura r-nului Orhei, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Hotărârea nr. 12-123/18 din 02 august 2018

Știri
 • Orhei: O fată de 16 ani a fost abuzată sexual de doi bărbaţi în prezenţa unui poliţist

  O adolescentă de 16 ani din satul Pelivan, raionul Orhei a fost violată de doi bărbaţi chiar în prezenţa unui poliţist. După ce s-au distrat într-un local din sat, cei trei au ademenit fata în maşină unde au şi abuzat-o sexual.

  Poliţistul este cercetat în calitate de complice la viol, dar nu a fost suspendat deocamdată din funcţie.

  O adolescentă de 16 ani din satul Pelivan, raionul Orhei a fost violată de doi bărbaţi chiar în prezenţa unui poliţist. După ce s-au distrat într-un local din sat, cei trei au ademenit fata în maşină unde au şi abuzat-o sexual.

  Poliţistul este cercetat în calitate de complice la viol, dar nu a fost suspendat deocamdată din funcţie.

  "Au fost reţinute două persoane, au statut de învinuit respectiv le-a fost aplicată măsura preventivă, arest preventiv pe 30 de zile. Cea de-a treia persoană care este colaborator al poliţiei, respectiv este cercetat în stare de libertate. În cazul în care se va constata vinovăţia acestuia, respectiv procuratura va solicita suspendarea acestuia din funcţie", a spus procurorul Vadim Machidon. 

  Administratoarea localului spune că nu a observat nicio neregulă.

  Violul a fost comis în noaptea de 22 spre 23 iulie. Imediat după incident, minora a depus o plângere la  poliţie. Pentru viol în grup, legislaţia prevede 12 ani de închisoare. 
  Sursa: Prime.md

 • (In)Justiţie la Orhei: un procuror, absolvent al INJ, şi o judecătoare cu o pregătire „insuficientă”

  Un pro­cu­ror tânăr, şco­lit la Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei, şi o jude­că­toare care acum un an a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „insu­fi­cient” din par­tea Cole­gi­u­lui de Eva­lu­are a Per­for­manţe­lor Jude­că­to­ri­lor din cadrul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii sunt cei care au instru­men­tat dosa­rul tine­rei vio­late de la Orhei, care a mobi­li­zat soci­e­ta­tea, peste 10 mii de oameni sem­nând, în acest sens, o peti­ţie pen­tru ca exa­mi­na­rea dosa­ru­lui să fie relu­ată.

  Cazul mino­rei din Orhei, vio­lată în decem­brie 2014 cu par­ti­ci­pa­rea a trei tineri, a scan­da­li­zat opi­nia publică. În ianu­a­rie 2016, doar unul din­tre cei trei, Ser­giu, jude­cat pen­tru pri­vare de liber­tate şi nu pen­tru viol, a fost con­dam­nat la doi ani de închi­soare cu exe­cu­tare. Cei­la­lţi doi „par­ti­ci­panţi”, Dumi­tru şi Gri­gore, nu au ajuns în instanţă, unul din­tre ei fiind scos de sub urmă­rire penală de pro­cu­ro­rul Vadim Machi­don. Avo­ca­tul vic­ti­mei, Dumi­tru Sli­u­sa­renco, a cerut instanţei să anu­leze ordo­nanţa pro­cu­ro­ru­lui, dar cere­rea i-a fost res­pinsă.

  Un pro­cu­ror tânăr, şco­lit la Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei, şi o jude­că­toare care acum un an a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „insu­fi­cient” din par­tea Cole­gi­u­lui de Eva­lu­are a Per­for­manţe­lor Jude­că­to­ri­lor din cadrul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii sunt cei care au instru­men­tat dosa­rul tine­rei vio­late de la Orhei, care a mobi­li­zat soci­e­ta­tea, peste 10 mii de oameni sem­nând, în acest sens, o peti­ţie pen­tru ca exa­mi­na­rea dosa­ru­lui să fie relu­ată.

  Cazul mino­rei din Orhei, vio­lată în decem­brie 2014 cu par­ti­ci­pa­rea a trei tineri, a scan­da­li­zat opi­nia publică. În ianu­a­rie 2016, doar unul din­tre cei trei, Ser­giu, jude­cat pen­tru pri­vare de liber­tate şi nu pen­tru viol, a fost con­dam­nat la doi ani de închi­soare cu exe­cu­tare. Cei­la­lţi doi „par­ti­ci­panţi”, Dumi­tru şi Gri­gore, nu au ajuns în instanţă, unul din­tre ei fiind scos de sub urmă­rire penală de pro­cu­ro­rul Vadim Machi­don. Avo­ca­tul vic­ti­mei, Dumi­tru Sli­u­sa­renco, a cerut instanţei să anu­leze ordo­nanţa pro­cu­ro­ru­lui, dar cere­rea i-a fost res­pinsă.

  Procuratura Generală s-a autosesizat

  „Con­si­der că ancheta a fost ine­fi­cientă, iar pro­cu­ro­rul a fost influ­enţat de pre­ju­de­căţi la exa­mi­na­rea cazu­lui”, spune avo­ca­tul Sli­u­sa­renco. „Con­clu­zia pro­cu­ro­ru­lui că vic­tima, pri­vată forţat de liber­tate, a întreţi­nut rela­ţii sexu­ale bene­vol mi se pare lip­sită de logică, mai ales că, pe cor­pul mino­rei, s-au depis­tat leziuni cor­po­rale. Tre­zeşte dubii şi fap­tul că pro­cu­ro­rul a dat pri­o­ri­tate decla­ra­ţi­i­lor agre­so­ri­lor des­pre actul sexual bene­vol, deşi se sta­bi­lise că aceş­tia con­su­ma­seră alcool şi dro­guri în can­ti­tăţi mari. În cadrul anche­tei, pro­cu­ro­rul a insis­tat că vic­tima a minţit, că nu este cre­di­bilă. Cu un ast­fel de pre­con­cept, e greu de cre­zut că inves­ti­ga­ţia sa a fost mul­ti­la­te­rală şi obiec­tivă”, spune acesta.

  Avo­ca­tul spune că, prin acţiu­nile jude­că­toa­rei, vic­ti­mei i-a fost limi­tat acce­sul la jus­ti­ţie. „Instanţa a pri­mit spre exa­mi­nare plân­ge­rea noas­tră împo­triva Ordo­nanţei prin care vio­la­to­rul a fost scos de sub urmă­rire penală, a exa­mi­nat plân­ge­rea, iar ulte­rior a respins-o, moti­vând că nu e com­pe­tentă să o exa­mi­neze. Aici, încă un para­dox. Instanţa urma să refuze pri­mi­rea plân­ge­rii din start, dacă se con­si­dera incom­pe­tentă de a o exa­mina, şi nu să o ţină mai bine de 7 luni, să o exa­mi­neze, iar ulte­rior să decidă că nu este com­pe­tentă. Ast­fel, vic­tima a fost lip­sită de acces la o cale de atac şi la jus­ti­ţie în gene­ral”, crede avo­ca­tul Sli­u­sa­renco.

  Pe mar­gi­nea cazu­lui s-a auto­se­si­zat Pro­cu­ra­tura Gene­rală, care a orga­ni­zat, mier­curi, audi­eri cu avo­ca­tul vic­ti­mei, dar şi cu pro­cu­ro­rul Vadim Machi­don. Acesta nu ne-a răs­puns la tele­fon, dar a spus pre­sei că va da expli­ca­ţii pe mar­gi­nea cazu­lui doar la fina­li­za­rea dosa­ru­lui. La rân­dul său, pen­tru Jur­nal TV, jude­că­toa­rea Eca­te­rina Buzu a decla­rat că ea nu ar avea nicio vină, pen­tru că a exa­mi­nat pro­bele acu­mu­late de pro­cu­ror.

  CV-urile procurorului şi judecătoarei

  Vadim Machi­don, pro­cu­ro­rul care a instru­men­tat acest dosar, este în fun­cţie din 2011, în urma unei deci­zii a Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor. În acel an, Machi­don absol­vise Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ), con­si­de­rată insti­tu­ţia cea mai per­for­mantă în dome­niul instru­i­rii vii­to­ri­lor jus­ti­ţi­a­bili. Machi­don a fost înma­tri­cu­lat la INJ în 2009, în ace­eaşi pro­moţie cu mult mai cunos­cuta Adri­ana Beţi­şor, acum pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie. Con­form ulti­mei sale decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, acu­za­to­rul de stat şi-a cum­pă­rat, în 2014, un apar­ta­ment de 47 m.p., înre­gis­trat pe numele soţiei, care e asis­tentă medi­cală. Cu un an mai devreme, în 2013, soţii Machi­don şi-au cum­pă­rat un auto­mo­bil Toyota Coro­lla, cu 65 mii de lei. Din 2014 şi până în ianu­a­rie 2016, aceş­tia au avut de ram­bu­r­sat un cre­dit de 10 mii de lei la o bancă. În august 2014, pen­tru înde­pli­ni­rea exem­plară a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, ini­ţi­a­tivă şi ope­ra­ti­vi­tate, cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a XXIII-a de la pro­cla­ma­rea Inde­pen­denţei R. Mol­dova, CSP a pro­pus pro­cu­ro­ru­lui gene­ral încu­ra­ja­rea lui Vadim Machi­don cu Diploma de Onoare a Pro­cu­ra­tu­rii de cate­go­ria III.

  Printr-un decret pre­zi­denţial, Eca­te­rina Buzu este jude­că­toare din 2012. Potri­vit magistrat.md, până a fi jude­că­toare, Buzu a fost gre­fi­eră şi con­sul­tantă la Jude­că­to­ria Cen­tru, iar în anii 2006-2012 a acti­vat în cadrul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), fiind, până a deveni jude­că­toare, şefa Apa­ra­tu­lui CSM. În octom­brie 2014, magis­trata a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „insu­fi­cient” din par­tea Cole­gi­u­lui de Eva­lu­are a Per­for­manţe­lor Jude­că­to­ri­lor din cadrul CSM. Mem­brii Cole­gi­u­lui au con­sta­tat că Buzu ar comite mai multe încăl­cări în tim­pul exa­mi­nă­rii dosa­re­lor. Ast­fel, în hotă­rârea CSM se con­stată că aceasta „nu acordă atenţie deo­se­bită exa­mi­nă­rii fie­că­rui dosar, nu denotă des­tulă capa­ci­tate de a orga­niza tim­pul de muncă”, „încalcă ter­me­nele de redac­tare a hotă­râri­lor jude­că­to­reşti”. În docu­ment se mai spune că magis­trata a înce­put a înre­gis­tra şedinţele de jude­cată cu dic­ta­fo­nul abia din 2014, după ce a fost che­mată la CSM pen­tru a oferi expli­ca­ţii şi, ulte­rior, atenţio­nată. „Une­ori, în şedinţele de jude­cată, poate între­rupe decla­ra­ţi­ile par­ti­ci­pan­tu­lui la pro­ces fără expli­ca­ţie, iar în rela­ţi­ile cu cole­gii admite un com­por­ta­ment neco­le­gial”, se spune în hotă­râre. Eca­te­rina Buzu a atacat-o la CSJ, nefi­ind de acord cu aceste con­sta­tări, doar că nu a obţi­nut câş­tig de cauză. Ast­fel, peste un an, în noiem­brie 2015, urma să fie eva­lu­ată repe­tat, pe cale extra­or­di­nară. În cazul în care şi de această dată ar acu­mula cali­fi­ca­ti­vul „insu­fi­cient”, ar urma să fie demisă. Pe 18 decem­brie 2015, ea era în lista jude­că­to­ri­lor care urmau să fie eva­lu­aţi, dar pro­ce­dura a fost amâ­nată, la soli­ci­ta­rea magis­tra­tei, ea urmând să fie audi­ată în urmă­toa­rea şedinţă a Cole­gi­u­lui, data căreia încă nu a fost sta­bi­lită.
  Sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU