Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Țurcanu Svetlana
Căutare avansată

Verdeș Liliana

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuraturii municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 29-p din 08 apilie 2002, numită în funcția de procuroră în Secția judiciară și investigații generale a Procuraturii mun. Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuraturii municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 29-p din 08 apilie 2002, numită în funcția de procuroră în Secția judiciară și investigații generale a Procuraturii mun. Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 687 din 24 aprilie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Liliana Verdeş, procuror în procuratura mun.Chişinău, calificativul Atestată. Prin Hotărârea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 687 din 24 aprilie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Verdeș Liliana, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr. 687 din 24 aprilie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Liliana Verdeş, procuror în procuratura mun.Chişinău, calificativul Atestată. Prin Hotărârea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 687 din 24 aprilie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Verdeș Liliana, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

 

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr.687 din 24 aprilie 2015

Hotărârea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015

Știri
 • Nici magistrații CAC nu au vrut să vadă probele video în cauza ex-deputatei Cușnir

  Chiar dacă figu­rea­ză în cau­za pri­vind mal­tra­ta­rea ex-deputatei Valen­ti­na Cuș­nir în noap­tea de 7 spre 8 apri­lie 2009, ima­gi­ni­le video nu a fost vizio­na­te nici la Cur­tea de Apel Chi­și­nău (CAC). Magis­tra­ții au moti­vat că ”din cau­ze teh­ni­ce, înre­gis­tră­ri­le nu pot fi vizio­na­te” și au tre­cut la eta­pa fina­lă de exa­mi­na­re a dosa­ru­lui. Cuș­nir decla­ră că instan­ța de jude­ca­tă este păr­ti­ni­toa­re.

  Pe 5 decem­brie, Cur­tea de Apel a exa­mi­nat cazul ex-deputatei Valen­ti­na Cuş­nir, împo­tri­va cola­bo­ra­to­ri­lor de poli­ţie Petru Cor­du­nea­nu şi Dumi­tru Rusu. În cadrul pro­ce­su­lui, Con­stan­tin Bosîi, avo­ca­tul acu­ză­rii, a soli­ci­tat instan­ței să fie vizio­na­te înre­gis­tră­ri­le video rea­li­za­te în noap­tea de 7 spre 8 apri­lie 2009 în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le. Avo­ca­tul lui Cor­du­nea­nu a soli­ci­tat res­pin­ge­rea demer­su­lui și a argu­men­tat că, deși au încer­cat de mai mul­te ori, la pri­ma instan­ță pro­be­le res­pec­ti­ve tot nu au putut fi vizio­na­te. Com­ple­tul for­mat din magis­tra­ții Uli­a­no­vs­chi, Secri­e­ru și Vra­bie doar a con­stat că ima­gi­ni­le nu se des­chid, apoi, fără a che­ma un teh­ni­ci­an, fără a încer­ca să le des­chi­dă pe un alt com­pu­ter, au cerut pro­cu­ro­ru­lui să dea citi­rii pro­ce­su­lui ver­bal, pe care aces­ta l-a întoc­mit în 2010 la vizio­na­rea dis­cu­lui.

  Chiar dacă figu­rea­ză în cau­za pri­vind mal­tra­ta­rea ex-deputatei Valen­ti­na Cuș­nir în noap­tea de 7 spre 8 apri­lie 2009, ima­gi­ni­le video nu a fost vizio­na­te nici la Cur­tea de Apel Chi­și­nău (CAC). Magis­tra­ții au moti­vat că ”din cau­ze teh­ni­ce, înre­gis­tră­ri­le nu pot fi vizio­na­te” și au tre­cut la eta­pa fina­lă de exa­mi­na­re a dosa­ru­lui. Cuș­nir decla­ră că instan­ța de jude­ca­tă este păr­ti­ni­toa­re.

  Pe 5 decem­brie, Cur­tea de Apel a exa­mi­nat cazul ex-deputatei Valen­ti­na Cuş­nir, împo­tri­va cola­bo­ra­to­ri­lor de poli­ţie Petru Cor­du­nea­nu şi Dumi­tru Rusu. În cadrul pro­ce­su­lui, Con­stan­tin Bosîi, avo­ca­tul acu­ză­rii, a soli­ci­tat instan­ței să fie vizio­na­te înre­gis­tră­ri­le video rea­li­za­te în noap­tea de 7 spre 8 apri­lie 2009 în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le. Avo­ca­tul lui Cor­du­nea­nu a soli­ci­tat res­pin­ge­rea demer­su­lui și a argu­men­tat că, deși au încer­cat de mai mul­te ori, la pri­ma instan­ță pro­be­le res­pec­ti­ve tot nu au putut fi vizio­na­te. Com­ple­tul for­mat din magis­tra­ții Uli­a­no­vs­chi, Secri­e­ru și Vra­bie doar a con­stat că ima­gi­ni­le nu se des­chid, apoi, fără a che­ma un teh­ni­ci­an, fără a încer­ca să le des­chi­dă pe un alt com­pu­ter, au cerut pro­cu­ro­ru­lui să dea citi­rii pro­ce­su­lui ver­bal, pe care aces­ta l-a întoc­mit în 2010 la vizio­na­rea dis­cu­lui.

  Valen­ti­na Cuș­nir se ara­tă indig­na­tă de acest refuz voa­lat. ”au făcut tot posi­bi­lul ca să nu fie vizu­a­li­za­te aces­te înre­gis­tră­ri, care au fost ane­xa­te la dosar la faza urmă­ri­rii pena­le de către pro­cu­ror. ”Pro­cu­ro­ra Lili­a­na Ver­deş nu a inclus inten­țio­nat aces­te ima­gi­ni în lis­ta de pro­be. Moti­vul – aces­te CD-uri au fost retra­se din pri­ma instan­ță în baza unei scri­so­ri care nu era sem­na­tă (!!!), chi­pu­ri­le de la Pro­cu­ra­tu­ra Muni­ci­pa­lă, pen­tru a face copii. Con­si­der că înre­gis­tră­ri­le sunt alte­le şi sunt fal­si­fi­ca­te. Eu am cerut ca Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă să retra­gă dosa­rul ca să-şi înlă­tu­re fal­si­fi­că­ri­le de la urmă­ri­rea pena­lă, da ei au tri­mis plân­ge­rea mea în instan­ță și încă nu a fost dis­cu­ta­tă. La pro­ce­sul din 5 decem­brie tre­bu­ia să se expu­nă și nu au făcut acest lucru. ”, a comen­tat ex-deputata.

  La data de 01.04.2016, în cadrul pro­ce­su­lui a fost audi­at Ser­giu Dumi­ni­că, care ar fi decla­rat că în sea­ra de 7 spre 8 apri­lie, în PMAN, a văzut cum două per­soa­ne mal­tra­tau o doam­nă. ”Tare i-a deran­jat măr­tu­i­ria lui Dumi­ni­că, mai ales pen­tru că l-a recu­nos­cut pe Cor­du­nea­nu prin­tre agre­so­ri. (…) Pro­cu­ro­rul a con­sta­tat că nu m-ar fi găsit nici pe mine şi nici pe incul­pa­ți în ace­le înre­gis­tră­ri, dar, de fapt, sun­tem toți şi ne vedem foar­te clar. Aces­te înre­gis­tră­ri au fost publi­ca­te pe Inter­net şi eu le-am pri­vit. Le-am pri­vit ini­țial şi pe cele din dosar, dețin şi copi­i­le. Atun­ci se des­chi­deau CD-urile pen­tru vizu­a­li­za­re. Este o sfi­da­re din par­tea instan­ței de jude­ca­tă şi demon­strea­ză că instan­ța nu este impar­ți­a­lă.” mai dela­ră Valen­ti­na Cuș­nir.

  Cau­za Valen­ti­nei Cuș­nir se exa­mi­nea­ză la CAC din 24 noiem­brie 2014, iar în acești doi ani au avut loc 22 de ședin­țe, majo­ri­ta­tea fiind amâ­na­te din cau­za lip­sei unu­ia din­tre apă­ră­to­ri.
  sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU