Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Zubco Eugenia
Căutare avansată
sursa: imagini video publika.md

Iachimovschi Octavian

Procuratura Anticorupție Chişinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 542-p din 14 iunie 2011, numit în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 542-p din 14 iunie 2011, numit în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție.

Prin Hotărârea nr. 12-20/18 din 01 februarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a instituit Comisia permanentă pentru instruire în următoarea componenţă:
- Sergiu Vasiliu – procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
- Elena Neaga – procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
- Tatiana Gulea – procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
- Ion Guceac – membru al Consiliului Superior al Procurorilor ;
- Lucreţia Zaharia – procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cauze Speciale;
- Octavian Iachimovschi – procuror în Procuratura Anticorupţie;
- Obadă Dumitru – procuror detașat la Institutul Național al Justiției.

Conform Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor nr. 14- 48/17 din 07.04.2017, a fost aprobat rezultatul final al evaluării performanțelor procurorului Octavian Iachimovschi, fiindu-i acordat punctajul 80. Prin Hotărârea nr. 12-46/17 din 27 aprilie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor nr.14-48/17 din 07.04.2017 și a dispus reevaluarea performanțelor procurorului Octavian Iachimovschi.

Prin Hotărîrea nr. 12-3d-146/11 din 07 iunie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a admis cererea concurentului Octavian Iachimovschi pentru participarea la concursul privind suplimentarea funcțiilor vacante solicitante.

DISTINCȚII
Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017, a propus Procurorului General încurajarea domnului Iachimovschi Octavian, procuror în Procuratura Anticorupţie, cu INSIGNA de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Octavian Iachimovschi, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria I .

Prin Hotărîrea nr.12-126/14 din 03 iulie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea procurorului învingător al concursului „Cel mai bun discurs al procurorului în dezbaterile judiciare în cauzele penale”, Locul I - dl Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupţie, cu oferirea unui cadou şi conferirea „Diplomei de onoare a Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr. 12-20/18 din 01 februarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a instituit Comisia permanentă pentru instruire în următoarea componenţă:
- Sergiu Vasiliu – procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
- Elena Neaga – procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
- Tatiana Gulea – procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
- Ion Guceac – membru al Consiliului Superior al Procurorilor ;
- Lucreţia Zaharia – procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cauze Speciale;
- Octavian Iachimovschi – procuror în Procuratura Anticorupţie;
- Obadă Dumitru – procuror detașat la Institutul Național al Justiției.

Conform Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor nr. 14- 48/17 din 07.04.2017, a fost aprobat rezultatul final al evaluării performanțelor procurorului Octavian Iachimovschi, fiindu-i acordat punctajul 80. Prin Hotărârea nr. 12-46/17 din 27 aprilie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor nr.14-48/17 din 07.04.2017 și a dispus reevaluarea performanțelor procurorului Octavian Iachimovschi.

Prin Hotărîrea nr. 12-3d-146/11 din 07 iunie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a admis cererea concurentului Octavian Iachimovschi pentru participarea la concursul privind suplimentarea funcțiilor vacante solicitante.

DISTINCȚII
Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017, a propus Procurorului General încurajarea domnului Iachimovschi Octavian, procuror în Procuratura Anticorupţie, cu INSIGNA de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Octavian Iachimovschi, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria I .

Prin Hotărîrea nr.12-126/14 din 03 iulie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea procurorului învingător al concursului „Cel mai bun discurs al procurorului în dezbaterile judiciare în cauzele penale”, Locul I - dl Octavian Iachimovschi, procuror în Procuratura Anticorupţie, cu oferirea unui cadou şi conferirea „Diplomei de onoare a Procuraturii”.

 

Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017

Hotărârea nr. 12-46/17 din 27 aprilie 2017

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr.12-126/14 din 03 iulie 2014

Hotărârea nr. 12-3d-146/11 din 07 iunie 2011

Hotărârea nr. 12-20/18 din 01 februarie 2018

Știri
 • Octavian Iachimovschi, procurorul cu cel mai bun discurs

  În sco­pul spo­ri­rii măies­triei pro­fe­sio­nale a pro­cu­ro­ri­lor şi veri­fi­că­rii cali­tă­ţii pres­ta­ţiei în instanţă, recent, s-a desfă­şu­rat edi­ţia ordi­nară a Con­cur­su­lui sub gene­ri­cul „Cel mai bun dis­curs al pro­cu­ro­ru­lui în dez­ba­te­rile judi­ci­are în cau­zele penale”, în cadrul căruia au con­cu­rat prac­tic toţi pro­cu­ro­rii din repu­blică, anunță PG.

  Juriul, com­pus din pro­cu­rori cu bogată expe­rienţă, l-a desem­nat înving­ă­tor al con­cur­su­lui pe Octa­vian Iachi­mo­vschi, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie, care prin dis­cur­sul său a efec­tuat o ana­liză con­se­cu­tivă a pro­be­lor exa­mi­nate în cadrul cer­ce­tă­rii jude­că­to­reşti a unui caz de coru­pţie, fiind con­ving­ă­tor şi bine argu­men­tat juri­dic.

  În sco­pul spo­ri­rii măies­triei pro­fe­sio­nale a pro­cu­ro­ri­lor şi veri­fi­că­rii cali­tă­ţii pres­ta­ţiei în instanţă, recent, s-a desfă­şu­rat edi­ţia ordi­nară a Con­cur­su­lui sub gene­ri­cul „Cel mai bun dis­curs al pro­cu­ro­ru­lui în dez­ba­te­rile judi­ci­are în cau­zele penale”, în cadrul căruia au con­cu­rat prac­tic toţi pro­cu­ro­rii din repu­blică, anunță PG.

  Juriul, com­pus din pro­cu­rori cu bogată expe­rienţă, l-a desem­nat înving­ă­tor al con­cur­su­lui pe Octa­vian Iachi­mo­vschi, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie, care prin dis­cur­sul său a efec­tuat o ana­liză con­se­cu­tivă a pro­be­lor exa­mi­nate în cadrul cer­ce­tă­rii jude­că­to­reşti a unui caz de coru­pţie, fiind con­ving­ă­tor şi bine argu­men­tat juri­dic.

  Octa­vian Iachi­mo­vschi este pro­cu­ro­rul care a con­dus urmă­ri­rea penală în dosa­rul jude­că­to­ru­lui Ghe­or­ghe Popa, con­dam­nat în apri­lie la 7 ani de închi­soare cu exe­cu­tare. Iachi­mo­vschi este absol­vent al Insti­tu­tu­lui Națio­nal al Jus­ti­ției.

  De ase­me­nea, cu dis­cur­suri pe potrivă s-au pre­zen­tat pro­cu­ro­rii Ser­giu Russu – adjunct al pro­cu­ro­ru­lui raio­nu­lui Dubă­sari şi Radu Palencu – pro­cu­ror în pro­cu­ra­tura mili­tară Cahul, care au obţi­nut locu­rile doi şi trei. Mai mulţi pro­cu­rori au demon­strat capa­ci­tăţi ana­li­tice şi ora­torice deo­se­bite, urmînd a fi menţio­naţi.

  Potri­vit Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, Cor­ne­liu Gurin, fie­care acu­za­tor de stat are maniera pro­prie de a vorbi, sti­lul său de a pre­zenta un dis­curs public, moda­li­ta­tea per­so­nală de con­stru­cţie a cuvîn­tă­rii. Această acti­vi­tate urmează a fi desfă­şu­rată la un înalt nivel pro­fe­sio­nal, pen­tru a con­tri­bui la corecta jude­care a cau­ze­lor penale, la  pro­te­ja­rea per­soa­nei, soci­e­tă­ţii şi a sta­tu­lui de aten­tate cri­mi­nale, ast­fel încît, fie­care per­soană care a comis o infra­cţiune să fie pedep­sită potri­vit vino­vă­ţiei sale şi nici o per­soană nevi­no­vată să nu fie con­dam­nată.

  Prac­tica a con­tu­rat anu­mite cerinţe gene­rale, care sînt îna­in­tate faţă de dis­cur­su­rile ora­to­ri­lor judi­ci­ari, inclu­siv sub aspec­tul acce­si­bi­li­tă­ţii aces­tuia nu doar pen­tru magis­traţi, dar şi pen­tru toţi cei pre­zenţi în sala jude­că­ţii, să-i con­vingă de jus­teţea şi teme­i­ni­cia con­clu­zi­i­lor şi cerinţe­lor pro­cu­ro­ru­lui.

  Pro­cu­ro­rul Gene­ral, Cor­ne­liu Gurin a sesi­zat Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor în vede­rea încu­ra­jă­rii înving­ă­to­ri­lor şi pre­mi­anţi­lor con­cur­su­lui cu daruri de preţ şi diplome de onoare.
  sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU